Publicata pe 18.09.2016 17:31 | 12422 de afișări

Ordinul nr. 5077/2016 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2017-2018

Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice
Ordinul nr. 5077/2016 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2017-2018
 
În vigoare de la 16.09.2016
 
În baza prevederilor art. 94 alin. (2) lit. e) şi ale art. 361 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ, cu modificările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.
 
 
Art. 1.
Se aprobă Calendarul admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2017-2018, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.
 
Art. 2.
(1) Admiterea absolvenţilor clasei a VIII-a în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2017-2018 se desfăşoară în conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011-2012, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.802/2010 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011-2012.
 
(2) Calculul mediei de admitere se face în conformitate cu prevederile anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.
 
(3) Metodologia prevăzută la alin. (1) se va aplica în mod corespunzător, cu respectarea Calendarului admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2017-2018.
 
(4) Conform Calendarului admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2017-2018, repartizarea computerizată a absolvenţilor clasei a VIII-a în învăţământul liceal de stat se face într-o singură etapă. Candidaţii care au participat şi au rămas nerepartizaţi în urma repartizării computerizate pot fi repartizaţi de către comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti pe locurile rămase libere, în perioada de rezolvare a situaţiilor speciale.
 
(5) La înscrierea la licee a candidaţilor declaraţi admişi în urma repartizării computerizate, cartea de identitate (dacă este cazul) şi certificatul de naştere se depun în copie certificată în conformitate cu originalul de către angajatul unităţii de învăţământ învestit cu astfel de competenţe.
 
(6) Comisia Naţională de Admitere poate elabora instrucţiuni/proceduri, în vederea bunei organizări şi desfăşurări a admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2017-2018.
 
Art. 3.
(1) Probele de aptitudini organizate pentru admiterea în anul şcolar 2017-2018 în liceele vocaţionale se desfăşoară în conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare şi structura probelor de aptitudini pentru admiterea în liceele vocaţionale, prevăzută în anexa nr. 3 la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.432/2014, cu modificările ulterioare.
 
(2) În cazul în care, după afişarea listei candidaţilor admişi la liceele/clasele la care s-au susţinut probe de aptitudini, există candidaţi admişi care solicită, în scris, că renunţă la locul obţinut pentru a participa la etapa de repartizare computerizată, pe locurile eliberate de aceştia pot fi admişi alţi candidaţi care au susţinut proba respectivă de aptitudini, în ordinea rezultatelor obţinute la această probă.
 
Art. 4.
(1) Proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă pentru admiterea în anul şcolar 2017-2018 în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională se organizează în conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare şi structura probei de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă pentru admiterea în anul şcolar 2011-2012 în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.802/2010. 
Derogări (1),
 
(2) Candidaţii care promovează, pe parcursul învăţământului gimnazial, examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine pot solicita recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la aceste examene cu proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională.
 
(3) Recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la aceste examene cu proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională se fac, la cerere, dacă certificatul obţinut/diploma obţinută validează un nivel de competenţă lingvistică egal sau superior nivelului A2, corespunzător Cadrului european comun de referinţă pentru limbi.
 
(4) Se recunosc şi se echivalează rezultatele obţinute pentru limbile moderne, examenele şi instituţiile menţionate în Lista examenelor cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine care pot fi recunoscute şi echivalate cu proba de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal, din cadrul examenului de bacalaureat, în vigoare pentru anul respectiv. De asemenea se recunosc şi se echivalează rezultatele obţinute la examenele care conferă nivelul de competenţă lingvistică A2, organizat de instituţiile prevăzute în lista menţionată, pentru limba modernă la care fiecare instituţie are deja examene prevăzute în listă.
 
(5) Candidaţii cărora li se recunosc şi li se echivalează rezultatele obţinute la examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine, conform prevederilor prezentului ordin, primesc nota 10 la proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională.
 
(6) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), unităţile de învăţământ pot organiza, cu aprobarea consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar, clase sau grupe cu profil bilingv pentru nivel începători, fără susţinerea de probe de verificare a cunoştinţelor de limba modernă respectivă.
 
(7) Comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti vor aloca coduri distincte pentru clasele menţionate la alin. (6) şi vor menţiona în broşura de admitere faptul că nu se susţine probă de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă.
 
(8) Admiterea candidaţilor la clasele cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională, menţionate la alin. (7), se face prin repartizare computerizată, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere şi în funcţie de opţiuni.
 
Art. 5.
Direcţia generală învăţământ preuniversitar, Direcţia minorităţi, Direcţia generală management şi resurse umane, Direcţia patrimoniu, investiţii şi informatizare, Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti şi unităţile de învăţământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
 
Art. 6.
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
 
p. Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice,
Monica Cristina Anisie, 
secretar de stat
Bucureşti, 31 august 2016.
 

Nr. 5.077.

ANEXA Nr. 1

 

CALENDARUL
admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2017-2018

     
  Data-limită/Perioada Evenimentul
  Pregătirea admiterii
  3 februarie 2017 Elaborarea planului de măsuri judeţean/al municipiului Bucureşti pentru pregătirea şi organizarea admiterii
  1 martie 2017 Anunţarea de către inspectoratele şcolare a metodologiei de organizare a probei de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă
Transmiterea de către Comisia Naţională de Admitere a modelului fişei de înscriere în clasa a IX-a şi a anexei acesteia, pentru elevii care doresc să participe la probele de aptitudini sau la probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă
  2 mai 2017 Afişarea ofertei de şcolarizare/ofertei de formare profesională, concretizată în profiluri, domenii şi calificări profesionale, pentru învăţământul liceal, filiera tehnologică
Stabilirea codurilor pentru fiecare unitate de învăţământ liceal sau profesional pe filiere, profiluri, specializări/domenii de pregătire, limbă de predare
Crearea bazei de date la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ gimnazial şi la nivel judeţean, cuprinzând datele personale ale elevilor de clasa a VIII-a, în SIIIR, prin verificarea şi corectarea, după caz, a informaţiilor privind elevii şi formaţiunile de studiu la care aceştia sunt asociaţi Tipărirea broşurii care cuprinde informaţiile despre admitere
  5 mai 2017 Transmiterea în unităţile de învăţământ gimnazial a broşurilor cuprinzând informaţiile legate de admitere
Transmiterea de către inspectorate la şcolile gimnaziale a listei centrelor de înscriere, precum şi a şcolilor arondate fiecărui centru
Afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial a graficului şedinţelor de completare a opţiunilor de către absolvenţii clasei a VIII-a şi părinţii acestora
  15 mai 2017 Transmiterea la Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice a broşurilor de admitere ale fiecărui judeţ, în versiune electronică şi tipărită
  11-31 mai 2017 Şedinţe de instruire cu părinţii şi elevii pentru prezentarea procedurilor de admitere şi a planului de şcolarizare
  14 iunie 2017 Transmiterea de către fiecare unitate de învăţământ gimnazial către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a bazei de date cuprinzând mediile generale de absolvire ale absolvenţilor clasei a VIII-a, precum şi a listei elevilor corigenţi, repetenţi, cu situaţia neîncheiată sau exmatriculaţi, prin completarea acestor informaţii în aplicaţia informatică centralizată
  16 iunie 2017 Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti către Comisia Naţională de Admitere a bazei de date cuprinzând mediile generale de absolvire ale absolvenţilor clasei a VIII-a, prin confirmarea finalizării operaţiunilor specifice completării acestor date în aplicaţia informatică centralizată
  2 iulie 2017 Transmiterea de către Comisia Naţională de Admitere către comisiile judeţene a bazei de date cu mediile de admitere şi a ierarhiei judeţene prin activarea, în aplicaţia informatică centralizată, a secţiunilor şi rapoartelor specifice
  3 iulie 2017 Afişarea în fiecare unitate de învăţământ gimnazial a listei candidaţilor, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere
Completarea de către secretariatele şcolilor a fişelor de înscriere cu numele/codul unităţii de învăţământ gimnazial, cu datele personale ale absolvenţilor claselor a VIII-a, cu mediile generale de absolvire, cu notele şi mediile obţinute la evaluarea naţională din clasa a VIII-a, cu mediile de admitere, prin tipărirea acestora din aplicaţia informatică centralizată Anunţarea ierarhiei la nivel judeţean/al municipiului Bucureşti a absolvenţilor claselor a VIII-a, prin comunicarea linkului de internet unde se afişează aceasta
  3-5 iulie 2017 Eliberarea fişelor de înscriere pentru candidaţii care solicită să participe la admitere în alt judeţ
  Probele de aptitudini
  18-19 mai 2017 Eliberarea anexelor fişelor de înscriere pentru elevii sau absolvenţii care doresc să participe la probe de aptitudini
  22-23 mai 2017 Înscrierea pentru probele de aptitudini
  24-27 mai 2017 Desfăşurarea probelor de aptitudini
  29 mai 2017 Afişarea rezultatelor la probele de aptitudini
Depunerea contestaţiilor la probele de aptitudini, acolo unde metodologia permite acest lucru
  31 mai 2017 Afişarea rezultatelor finale, în urma contestaţiilor la probele de aptitudini Transmiterea, în format electronic şi în scris, către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a listei candidaţilor declaraţi admişi la probele de aptitudini, prin completarea acestora în aplicaţia informatică centralizată
  14 iunie 2017 Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti către unităţile de învăţământ liceal care au organizat probe de aptitudini a listei elevilor corigenţi, repetenţi, cu situaţia neîncheiată sau exmatriculaţi, prin activarea rapoartelor specifice în aplicaţia informatică centralizată
Actualizarea de către comisiile din unităţile de învăţământ liceal vocaţional a listelor candidaţilor declaraţi admişi la probele de aptitudini, prin eliminarea candidaţilor corigenţi, repetenţi, amânaţi sau exmatriculaţi, în aplicaţia informatică centralizată
  1 iulie 2017 Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti către unităţile de învăţământ liceal care au organizat probe de aptitudini a bazei de date judeţene cuprinzând mediile de admitere, prin confirmarea finalizării operaţiunilor specifice în aplicaţia informatică centralizată
  3 iulie 2017 Validarea de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a listei candidaţilor admişi la liceele/clasele la care s-au susţinut probe de aptitudini şi afişarea listei în unitatea de învăţământ liceal respectivă, prin tipărire din aplicaţia informatică centralizată
  4 iulie 2017 Ridicarea de la liceele vocaţionale a fişelor de înscriere de către candidaţii care nu au fost admişi la clasele pentru care au susţinut probe de aptitudini
Transmiterea, în format electronic, către Centrul Naţional de Admitere, a listei candidaţilor declaraţi admişi, în fiecare judeţ, la clasele la care s-au susţinut probe de aptitudini, prin confirmarea încheierii operaţiunilor specifice în aplicaţia informatică centralizată
  Probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă
  18-19 mai 2017 Eliberarea anexelor fişelor de înscriere pentru elevii sau absolvenţii care doresc să participe la probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă
  22-23 mai 2017 Înscrierea candidaţilor pentru probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă
  24-27 mai 2017 Desfăşurarea probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă
  29 mai 2017 Afişarea rezultatelor la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă
Depunerea contestaţiilor la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă, acolo unde metodologia permite acest lucru
  31 mai 2017 Afişarea rezultatelor finale, după contestaţii, la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă
Transmiterea către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a listelor cu rezultatele finale la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă, prin completarea acestora în aplicaţia informatică centralizată
  1-2 iunie 2017 Ridicarea anexelor fişelor de înscriere de la unităţile la care candidaţii au susţinut probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă
  7 iunie 2017 Depunerea de către candidaţii care au participat la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă a anexelor fişelor de înscriere la unităţile de învăţământ gimnazial absolvite
  8 iunie 2017 Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti, în format electronic, către Centrul Naţional de Admitere a listei candidaţilor care au promovat probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă şi a rezultatelor acestora la probe, prin introducerea şi confirmarea finalizării introducerii acestora în aplicaţia informatică centralizată
  Admiterea candidaţilor pe locurile speciale pentru romi şi a candidaţilor pentru învăţământul special
  12 mai 2017 Afişarea locurilor speciale pentru candidaţii romi
  16 iunie 2017 Data-limită pentru primirea cererilor de înscriere a candidaţilor pe locurile speciale pentru romi
  6-7 iulie 2017 Repartizarea candidaţilor pe locurile speciale pentru romi, utilizând aplicaţia informatică centralizată
  6-8 iulie 2017 Înscrierea şi repartizarea candidaţilor pentru învăţământul special utilizând aplicaţia informatică centralizată
  Etapa de repartizare computerizată şi admitere în învăţământul liceal de stat pentru candidaţii din seria curentă, precum şi pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2017-2018
  3-6 iulie 2017 Completarea opţiunilor în fişele de înscriere de către absolvenţii clasei a VIII-a şi de către părinţii acestora, asistaţi de diriginţii claselor a VIII-a Completarea fişelor de înscriere de către absolvenţii clasei a VIII-a proveniţi din alte judeţe, la centrul special desemnat din judeţul pentru care solicită înscrierea
  3-6 iulie 2017 Introducerea în baza de date computerizată (în aplicaţia informatică centralizată) a datelor din fişele de înscriere
  4-7 iulie 2017 Verificarea de către părinţi şi candidaţi a fişelor editate de calculator, corectarea greşelilor în baza de date computerizată şi listarea fişelor corectate din calculator, operaţiuni ce se vor realiza utilizând aplicaţia informatică centralizată
  8 iulie 2017 Termenul-limită pentru transmiterea bazei de date de la centrele de înscriere la centrul judeţean de admitere/al municipiului Bucureşti, precum şi a listei absolvenţilor care nu participă la repartizarea computerizată, prin confirmarea operaţiunilor specifice în aplicaţia informatică centralizată
Predarea de către comisia din centrul de înscriere a fişelor de opţiuni originale la centrul de admitere judeţean/al municipiului Bucureşti
  9 iulie 2017 Transmiterea bazei de date de la centrele de admitere judeţene/al municipiului Bucureşti la Centrul Naţional de Admitere prin confirmarea de către acestea a finalizării operaţiunilor specifice, în aplicaţia informatică centralizată
  10 iulie 2017 Verificarea şi corectarea bazelor de date de către Comisia Naţională de Admitere şi comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti, transmiterea modificărilor la comisia naţională
  11 iulie 2017 Corectarea erorilor şi confirmarea încheierii modificărilor în aplicaţia informatică centralizată
  12 iulie 2017 Repartizarea computerizată în învăţământul liceal de stat a absolvenţilor clasei a VIII-a care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2017-2018
  13 iulie 2017 Afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial a listelor cu absolvenţii repartizaţi proveniţi din şcolile respective şi a listei cu locurile neocupate în unităţile de învăţământul liceal de stat din judeţ/municipiul Bucureşti
  13 iulie 2017 Afişarea de către fiecare unitate din învăţământul liceal a listei candidaţilor repartizaţi în acea unitate
  13-17 iulie 2017 Depunerea dosarelor de înscriere la şcolile la care candidaţii au fost repartizaţi
  18 iulie 2017 Transmiterea de către unităţile de învăţământul liceal de stat a situaţiei locurilor rămase libere în urma neînscrierii candidaţilor admişi în această etapă de admitere
  19-21 iulie 2017 Rezolvarea de către comisia judeţeană de admitere a situaţiilor speciale apărute după etapa de repartizare computerizată, a repartizării candidaţilor care nu şi-au depus dosarele de înscriere în termen şi a candidaţilor care nu au participat sau au participat, dar nu au fost repartizaţi în etapa repartizării computerizate
  A doua etapă de admitere în învăţământul liceal de stat, pentru candidaţii din seria curentă, precum şi pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2017-2018
  24 iulie 2017 Afişarea situaţiei locurilor rămase libere, a locului de desfăşurare şi a graficului probelor de aptitudini sau de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă ori maternă
  4 septembrie 2017 Înscrierea candidaţilor la liceele care organizează probe de aptitudini sau probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă
  5-6 septembrie 2017 Desfăşurarea probelor de aptitudini sau de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă
  4-7 septembrie 2017 Primirea cererilor de înscriere a absolvenţilor clasei a VIII-a care nu au participat sau nu au fost repartizaţi în etapa anterioară, care nu s-au înscris în perioada prevăzută de metodologie sau care şi-au încheiat situaţia şcolară ulterior etapei anterioare
  Data-limită/Perioada Evenimentul
  8 septembrie 2017 Repartizarea absolvenţilor clasei a VIII-a care nu au participat sau nu au fost repartizaţi în etapa anterioară, care nu s-au înscris în perioada prevăzută de metodologie sau care şi-au încheiat situaţia şcolară ulterior etapei anterioare, utilizând aplicaţia informatică centralizată
  11 septembrie 2017 Transmiterea către Centrul Naţional de Admitere a rezultatelor repartizării prin confirmarea încheierii operaţiunilor specifice în aplicaţia informatică centralizată
  Admiterea candidaţilor pentru învăţământul seral şi pentru cel cu frecvenţă redusă
  5 mai 2017 Anunţarea centrului special de înscriere pentru candidaţii din seriile anterioare, care împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2017-2018
  3 iulie 2017 Anunţarea calendarului admiterii la învăţământ seral sau cu frecvenţă redusă pentru candidaţii din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2017-2018
  18-19 iulie 2017 Înscrierea la învăţământul seral sau cu frecvenţă redusă a candidaţilor din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2017-2018
  19-21 iulie 2017 Repartizarea candidaţilor din seriile anterioare care au împlinit vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2017-2018 pe locurile de la învăţământul seral şi cu frecvenţă redusă

 

CALCULUL MEDIEI DE ADMITERE
utilizate pentru admiterea în învăţământul liceal pentru anul şcolar 2017-2018
 
1. Media de admitere, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu a absolvenţilor învăţământului gimnazial, se calculează ca medie ponderată între media generală la evaluarea naţională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a, care are o pondere de 80%, şi media generală de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a, care are o pondere de 20% în calculul mediei de admitere.
 
2. Calculul mediei de admitere se face astfel:
 
MA = 0,2 x ABS + 0,8 x EN
 
unde:
 
MA = media de admitere;
 
ABS = media generală de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a;
 
EN = media generală obţinută la evaluarea naţională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a

DESCARCĂ DOCUMENTUL ÎN FORMAT .PDFSursa:
Ai uitat parola? | Cont nou
ProfuDeMate - Grupuri google
Alăturaţi-vă Profului de Mate şi pe Google Groups
Ordinul, 5077/2016, organizarea, desfăşurarea, admiterea, învăţământul liceal, anul şcolar 2017-2018,
© 2006 - 2019 Mate.Info.Ro     Toate drepturile rezervate.
Este interzisa reproducerea integrala sau partiala a continutului acestui site pe alte siteuri sau in orice alta forma fara acordul scris al Mate.Info.Ro