TERMENI ŞI CONDIŢII DE UTILIZARE A SITE-ULUI Mate.Info.Ro

Definiţii pentru scopul acestor termeni şi condiţii:
- "Termeni şi condiţii de utilizare a site-ului Mate.Info.Ro" reprezintă un acord încheiat între orice persoană (denumit în continuare utilizator) care vizitează ori accesează site-ul sau care doreşte să utilizeze în orice mod sau utilizează efectiv serviciul (denumit în continuare "serviciul") şi proprietarul domeniului (conform RMG 176007211 din 20-11-2007) în calitate de administrator şi furnizor al serviciului. Acest acord stabileşte care sunt condiţiile în care orice persoană poate vizita ori accesa site-ul Mate.Info.Ro (denumit în continuare "site-ul") ori poate utiliza în orice mod serviciul oferit prin intermediul site-ului;
- conţinut : orice document aflat pe acest site precum şi fragmente/porţiuni ale acestor documente, indiferent sub ce formă se regăsesc: text, grafică, sunet, imagine, film, programe etc.
- utilizator: orice persoană care accesează acest site pentru orice motiv, inclusiv pentru a posta un conţinut precum şi pentru a descărca, folosi, copia parţial sau integral documente/fişiere care se regăsesc pe acest site.
- serviciu înseamna furnizarea către utilizatori a accesului la date şi informaţii transmise de administrator şi furnizorii săi prin Internet (aceştia putând fi inclusiv utilizatorii), cu ajutorul acestui site, Mate.Info.Ro, inclusiv posibilitatea de a publica conţinut nou pe acesta.

Acceptarea acordului
Accesarea sau vizitarea în continuare a site-ului, a oricărei pagini din acesta şi/sau a serviciului, precum şi a oricărui component al acestuia constituie o acceptare în întregime si necondiţionată a acordului şi a oricărei prevederi din acesta, iar neacceptarea acestui acord ori a oricărei prevederi din acesta atrage obligaţia persoanei respective de a înceta de îndata accesarea site-ului.

Neangajarea raspunderii
Proprietarul site-ului întreţine acest site cu scopul de a înlesni accesul public la informaţii privind activităţile sale. Administratorul depune eforturi pentru ca aceste informaţii să fie corecte şi oferite la timp. Dacă sunt semnalate erori, Administratorul va încerca corectarea acestora. Cu toate acestea, proprietarul site-ului nu îşi asumă nici o răspundere cu privire la informaţia de pe acest site.
Proprietarul site-ului nu este răspunzător pentru erorile sau omisiunile prezente în conţinutul furnizat de utilizatori şi de aceea utilizatorul acceptă că proprietarul site-ului nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune directe sau indirecte rezultate din accesarea/folosirea acestui site.
Informaţia oferită:
  • este exclusiv de natură generală şi nu se raportează la cazuri particulare;
  • nu este în mod obligatoriu atotcuprinzătoare, completă, corectă sau actualizată;
  • poate conţine legături web spre alte sit-uri aspura conţinutului cărora proprietarul site-ului nu deţine nici un control şi pentru care nu îşi asumă nici o responsabilitate.
Un document disponibil pe site nu reproduce în mod obligatoriu textul unui document oficial. Numai documentele şi actele normative publicate pe hârtie de către organele abilitate sunt considerate autentice.
Administratorul nu îşi asumă nici o răspundere în cazul în care anumite informaţii sunt furnizate cu întârziere, sunt pierdute, şterse sau nu pot fi stocate pe serverele noastre din orice motive. De asemenea, nu îşi asumă nici o răspundere pentru consecinţele care pot apărea datorită întârzierii, pierderii sau inexactităţii informaţiilor publicate sau existente pe site.
Utilizatorii vor folosi informaţiile furnizate în cadrul site-lui pe propria răspundere, iar în cazul unei daune generate de utilizarea serviciilor sau informaţiilor furnizate, Utilizatorii acceptă ca Administratorul va fi absolvit de orice răspundere.
Noţiunea de neangajare a răspunderii nu se răsfrânge şi asupra obligaţiei proprietarul site-ului de a respecta legislaţia în vigoare şi nu poate exclude obligaţiile proprietarul site-ului impuse de lege.

Conţinutul site-ului
Conţinutul site-ului aşa cum este el definit este proprietatear, în afara cazurilor în care este menţionat expres autorul. Toate lucrările publicate pe acest site sunt protejate de "Legea dreptului de autor" şi de Tratatele şi acordurile internaţionale privind drepturile de proprietate intelectuală.
Utilizatorii care publică/trimit orice fel de conţinut pe/pentru acest site sunt de acord să cedeze gratuit, nelimitat în timp, la nivelul teritorial al României, în momentul publicării/trimiterii, toate drepturile de utilizare, adaptare, modificare şi retransmitere a materialelor cu care au contribuit la site.
Utilizatorii care publică/trimit orice fel de conţinut pe/pentru acest site garantează şi îşi asumă: răspunderea asupra originalităţii conţinutului; obligaţia de a nu prejudicia în nici un mod drepturile de autor ale unei terţe persoane. Nerespectarea acestei obligaţii nu poate angaja răspunderea proprietarului site-ului, ci numai răspunderea utilizatorilor respectivi.
Utilizatorii pot folosi conţinutul site-ului exclusiv în scopuri educationale. Utilizatorilor le este interzisă copierea, preluarea, reproducerea, publicarea, transmiterea, vânzarea, distribuţia parţială, integrală sau modificată a conţinutului acestui site în alte scopuri. Proprietarul site-ului şi fiecare utilizator (pentru conţinutul al cărui autor este) pot exploata în mod indirect în scopuri comerciale conţinutul site-ului.
Pentru a asigura respectarea legalităţii în domeniu, în cazul în care un utilizator constată o încălcare a drepturilor de autor sau a oricăror alte drepturi, acesta va trimite un mesaj la adresa office@mate.info.ro sau pe fax la 031-814.5770, mesaj în care, în măsura posibilităţilor utilizatorului, va conţine următoarele elemente: identificarea materialului de pe site-ul nostru care a încălcat sau a devenit subiectul încălcării drepturilor de autor; identificarea originalului; adresa, numărul de telefon şi adresa de poştă electronică a părţii vătămate; o declaraţie prin care partea vătămata se arată a fi de bună-credinţă în ceea ce priveşte folosirea neautorizată a materialului; o declaraţie că informaţiile din mesaj privitoare la încalcarea drepturilor de autor corespund realităţii, iar partea vătămată este autorizată să acţioneze în numele titularului drepturilor de autor sau a oricăror alte drepturi pretinse a fi încălcate; o semnătură fizică sau electronică a unei persoane autorizate să acţioneze în numele celui care posedă drepturile de autor în scopul înregistrării mesajului. Proprietarul site-ului garantează confidenţialitea informaţiilor transmise potrivit prezentului paragraf, în limitele prevederilor legale. Proprietarul site-ului îşi rezervă dreptul de a bloca accesul la conţinutul asupra căruia aprimit o notificare de încălcare a unui drept al unei terţe părţi şi de a bloca accesul la conţinutul întregului site pentru un utilizator despre care a fost notificat legal că ar fi încălcat drepturile intelectuale ale unui terţ.

Securitate
Utilizatorul ia la cunoştinţă că proprietarul site-ului nu poate controla şi nu oferă nici un fel de sugestii, garanţii sau condiţii privind securitatea sau conţinutul informaţiilor care trec prin reţeaua sa de comunicaţii şi prin Internet sau prin Serviciu.
Utilizatorul ia la cunoştintă că serviciile sunt disponibile prin Internet şi, deşi proprietarul site-ului va face tot ce îi stă în putinţă pentru a menţine securitatea informaţiilor, nu poate garanta că informaţia pe care Utilizatorul o primeşte sau o trimite folosind Serviciile va fi permanent în siguranţa.

Conexiunea la alte Reţele sau Terţe Parţi
Serviciul poate fi folosit de către Utilizator pentru a afla diferite informaţii afişate de către proprietarul site-ului pe Web, pentru a face legătura cu alte Reţele sau site-uri web din lume, iar Utilizatorul se angajează să respecte politicile de utilizare valabile în acele reţele sau site-uri. Utilizatorul accepta starea de fapt că proprietarul site-ului nu controleaza aceste site-uri, nu este responsabil şi nu îşi asumă nici o obligaţie în ceea ce priveşte alte site-uri, orice link din alte site-uri sau conţinutul acestora.
Orice includere de linkuri spre alte site-uri sau reţele este făcută numai pentru ajutorul Utilizatorului şi nu implică sprijinirea de către proprietarul site-ului a materialului disponibil pe sau prin acele site-uri sau reţele şi nici vreo asociere cu operatorii lor. Utilizatorul accesează acele site-uri şi le foloseşte produsele şi serviciile exclusiv pe propriul risc.
Proprietarul site-ului nu garantează că serviciile sau conţinutul furnizate de terţe surse sunt acceptabile şi disponibile în orice parte a României. Dacă Utilizatorul accesează alt conţinut sau servicii de pe site-uri ale unor terţi, proprietarul site-ului nu este responsabil pentru respectarea de către utilizator a legilor locale sau a altor acte normative în vigoare în acele ţări.

Protecţia datelor personale
Exista probabilitatea de a fi necesară solicitarea unor informaţii cu caracter personal, cum ar fi numele, adresa, adresa de e-mail şi numărul de telefon, pentru a putea îmbunătăţi calitatea serviciilor oferite de site, pentru a răspunde întrebărilor utilizatorilor şi pentru a ţine evidenţa utilizării site-ului.
În acest sens, proprietarul site-ului va administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele furnizate de utilizatori, în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice. Prezentul acord constituie informare către utilizatorii că datele personale pe care le furnizează sunt prelucrate în scopul oferirii în condiţii optime a serviciului.

Modificarea acordului
Proprietarul site-ului îşi rezervă dreptul de a modifica în orice mod, oricând şi oricare din clauzele acestui acord, fără nicio notificare prealabilă şi fără a fi obligată să îndeplinească vreo altă formalitate faţă de utilizatori. Simpla utilizare sau accesare a oricărei facilităţi oferite de site sau de serviciu intervenite după operarea modificării reprezintă acceptarea deplină şi necondiţionată de catre utilizator. Neacceptarea oricărei modificări atrage obligaţia respectivului utilizator de a înceta de îndată accesarea site-ului.

Limitări de ordin tehnic ale serviciului
Administratorul nu îşi asumă nici o responsabilitate în cazul în care serviciile sitului nu pot fi accesate de către Utilizatori, pe o perioadă nelimitată de timp, din orice motive tehnice sau comerciale.

Legea aplicabilă
Litigii Clauzele prezentului acord sunt interpretate şi executate potrivit legii române. Părţile convin ca în cazul unor neînţelegeri privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de către reprezentanţii lor.
În cazul în care părţile nu reuşesc să ajungă la nici o înţelegere amiabilă, atunci, pe baza unei înştiinţări scrise din partea oricărei părţi către cealaltă, orice litigiu decurgând din sau în legătură cu acest acord sau cu utilizarea site-ului se va soluţiona prin arbitrajul Curţii de Arbitraj Comercial de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României în conformitate cu Regulile de procedură arbitrară ale acestei Curţi. Hotărârea arbitrară este definitivă şi obligatorie.
Ai uitat parola? | Cont nou
ProfuDeMate - Grupuri google
Alăturaţi-vă Profului de Mate şi pe Google Groups
Ultimele vizite
© 2006 - 2023 Mate.Info.Ro     Toate drepturile rezervate.
Este interzisa reproducerea integrala sau partiala a continutului acestui site pe alte siteuri sau in orice alta forma fara acordul scris al Mate.Info.Ro